Bài viết

Mẫu biểu: Bảng tính Lợi nhuận trên Nhân viên (PPE)

Ppe

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Lợi nhận / Nhân viên (PPE)

Chỉ số PPE

Chỉ số PPE (Profit Per Employee) là một chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chỉ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho tổng số nhân viên.

Công thức tính PPE:

PPE = Lợi nhuận sau thuế / Tổng số nhân viên

Ý nghĩa của chỉ số PPE:

Chỉ số PPE càng cao thì hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận càng lớn. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng nhân viên của mình một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PPE:

Chỉ số PPE có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Doanh thu: Doanh thu là yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận. Doanh thu càng cao thì lợi nhuận càng cao, dẫn đến PPE cũng tăng theo.
 • Chi phí: Chi phí là yếu tố ngược chiều với lợi nhuận. Chi phí càng thấp thì lợi nhuận càng cao, dẫn đến PPE cũng tăng theo.
 • Chất lượng nhân viên: Chất lượng nhân viên càng cao thì hiệu quả làm việc càng cao, dẫn đến lợi nhuận càng cao, dẫn đến PPE cũng tăng theo.
 • Hệ thống quản trị nhân sự: Hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên một cách hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận càng cao, dẫn đến PPE cũng tăng theo.

Cách phân tích PPE:

Phân tích PPE là quá trình đánh giá chỉ số PPE của doanh nghiệp để xác định hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận. Phân tích PPE thường được thực hiện theo các bước sau:

 1. Thu thập dữ liệu: Dữ liệu cần thu thập bao gồm lợi nhuận sau thuế và tổng số nhân viên của doanh nghiệp.
 2. Tính toán chỉ số PPE: Sử dụng công thức tính PPE để tính toán chỉ số PPE của doanh nghiệp.
 3. So sánh chỉ số PPE với các doanh nghiệp khác: So sánh chỉ số PPE của doanh nghiệp với chỉ số PPE của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh.
 4. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PPE: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PPE của doanh nghiệp để có biện pháp cải thiện.

Ví dụ phân tích PPE:

Giả sử một doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế là 100 triệu đồng và tổng số nhân viên là 100 người. Chỉ số PPE của doanh nghiệp này là:

PPE = 100 triệu đồng / 100 người = 1 triệu đồng/người

Chỉ số PPE này cho thấy rằng mỗi nhân viên của doanh nghiệp tạo ra 1 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Để phân tích hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp cần so sánh chỉ số PPE của mình với chỉ số PPE của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh. Nếu chỉ số PPE của doanh nghiệp cao hơn so với các doanh nghiệp khác thì có nghĩa là hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận là tốt.

Ngược lại, nếu chỉ số PPE của doanh nghiệp thấp hơn so với các doanh nghiệp khác thì có nghĩa là hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận cần được cải thiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PPE của mình để có biện pháp cải thiện. Ví dụ:

 • Nếu chỉ số PPE của doanh nghiệp thấp do doanh thu thấp thì doanh nghiệp cần tìm cách tăng doanh thu.
 • Nếu chỉ số PPE của doanh nghiệp thấp do chi phí cao thì doanh nghiệp cần tìm cách giảm chi phí.
 • Nếu chỉ số PPE của doanh nghiệp thấp do chất lượng nhân viên thấp thì doanh nghiệp cần cải thiện hệ thống quản trị nhân sự để nâng cao chất lượng nhân viên.

Kết luận:

Chỉ số PPE là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của nhân viên trong việc tạo ra lợi nhuận. Doanh nghiệp cần thường xuyên phân tích chỉ số PPE để có biện pháp cải thiện hiệu quả của nhân viên, giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận.