Bài viết

Mẫu biểu: Bảng tính Năng suất lao động

Năng Suất Lao động

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Năng suất lao động

Năng suất lao động

Năng suất lao động là chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ví dụ như năng suất lao động của bộ phận sản xuất được tính bởi:
  • Sản lượng thực tế: là lượng đơn vị sản phẩm được sản xuất ra trong một thời gian nhất định.
  • Số lượng lao động: là tổng số người tham gia sản xuất.
Trong trường hợp này, công thức tính chỉ số năng suất lao động như sau:
Năng suất lao động = Sản lượng thực tế / Số lượng lao động
Chỉ số năng suất lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả sử dụng lao động càng tốt. Năng suất lao động tăng cao sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện thu nhập của người lao động.

Phân tích chỉ số năng suất lao động

Để phân tích chỉ số năng suất lao động, cần xem xét các yếu tố sau:
  • Mức độ tăng trưởng của năng suất lao động hàng năm cho thấy khả năng phát triển của doanh nghiệp.
  • So sánh năng suất lao động với doanh nghiệp khác cùng ngành, cùng quy mô cho thấy khả năng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
Năng suất lao động là một chỉ số quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Việc phân tích chỉ số này giúp doanh nghiệp có những biện pháp phù hợp để nâng cao năng suất lao động, từ đó, thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện thu nhập của người lao động.