Bài viết

Năng Suất Lao động

Mẫu biểu: Bảng tính Năng suất lao động

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Năng suất lao động Năng suất lao động Năng suất lao động là chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, […]

Read More
Rpe

Mẫu biểu: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là một chỉ […]

Read More
Ppe

Mẫu biểu: Bảng tính Lợi nhuận trên Nhân viên (PPE)

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Lợi nhận / Nhân viên (PPE) Chỉ số PPE Chỉ số PPE (Profit Per Employee) là một chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên […]

Read More