Bài viết

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí tuyển dụng

Chi Phí Tuyển Dụng

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí tuyển dụng

Chi phí tuyển dụng

Chi phí tuyển dụng là tổng chi phí mà một doanh nghiệp phải bỏ ra để thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng. Chi phí tuyển dụng bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, chẳng hạn như:

 • Chi phí quảng cáo tuyển dụng: chi phí đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông, chẳng hạn như báo chí, trang web tuyển dụng, mạng xã hội,…
 • Chi phí lọc hồ sơ: chi phí trả cho nhân viên hoặc các công cụ sàng lọc hồ sơ để phân loại và lựa chọn các hồ sơ phù hợp.
 • Chi phí phỏng vấn: chi phí trả cho nhân viên tham gia phỏng vấn ứng viên, bao gồm chi phí đi lại, ăn uống,…
 • Chi phí thử việc: chi phí đào tạo hội nhập, chi phí đánh giá thử việc,…

Khi doanh nghiệp tăng trưởng, chi phí tuyển dụng có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí nhân sự. Do đó, việc kiểm soát và phân tích chi phí tuyển dụng là một việc làm cần thiết để đảm bảo hiệu quả của hoạt động tuyển dụng.

Phân tích chi phí tuyển dụng

Phân tích chi phí tuyển dụng là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu về chi phí tuyển dụng nhằm xác định các khoản chi phí cần thiết, hiệu quả và những khoản chi phí cần được cắt giảm. Phân tích chi phí tuyển dụng bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập dữ liệu về chi phí tuyển dụng, ví dụ:

  • Chi phí quảng cáo tuyển dụng
  • Chi phí lọc hồ sơ
  • Chi phí phỏng vấn
  • Chi phí thử việc
 2. Tổng hợp dữ liệu về chi phí tuyển dụng: dữ liệu thu thập được cần được tổng hợp theo từng loại chi phí và theo từng vị trí tuyển dụng.

 3. Phân tích dữ liệu về chi phí tuyển dụng: dữ liệu được tổng hợp cần được phân tích để xác định các khoản chi phí cần thiết, hiệu quả và những khoản chi phí cần được cắt giảm.

Các chỉ số phân tích chi phí tuyển dụng

Có nhiều chỉ số có thể được sử dụng để phân tích chi phí tuyển dụng, chẳng hạn như:

 • Chi phí tuyển dụng/vị trí tuyển dụng: chỉ số này cho biết chi phí trung bình mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tuyển dụng cho một vị trí.
 • Chi phí tuyển dụng/nhân viên thử việc thành công: chỉ số này cho biết chi phí trung bình mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tuyển dụng cho một nhân viên thử việc thành công.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: chỉ số này cho biết tỷ lệ ứng viên được tuyển dụng thành công trên tổng số ứng viên đã nộp hồ sơ.

Các biện pháp giảm thiểu chi phí tuyển dụng

Có nhiều biện pháp có thể được áp dụng để giảm thiểu chi phí tuyển dụng, chẳng hạn như:

 • Sử dụng các kênh quảng cáo tuyển dụng hiệu quả hơn: doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh quảng cáo tuyển dụng phù hợp với đối tượng ứng viên mà doanh nghiệp hướng đến, chẳng hạn như quảng cáo Google Ads, quảng cáo LinkedIn,…
 • Áp dụng các quy trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn hiệu quả hơn: doanh nghiệp có thể xây dựng các quy trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn hiệu quả để giảm thiểu số lượng hồ sơ cần xem xét và thời gian phỏng vấn.
 • Tìm kiếm các nguồn tuyển dụng miễn phí hoặc chi phí thấp: doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nguồn tuyển dụng miễn phí hoặc chi phí thấp, chẳng hạn như mạng lưới cựu sinh viên, các hội nhóm chuyên ngành.
 • Tăng cường đào tạo hội nhập cho nhân viên mới: doanh nghiệp có thể tăng cường đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với công ty và bắt đầu công việc hiệu quả hơn.

Việc kiểm soát và phân tích chi phí tuyển dụng giúp doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả của hoạt động tuyển dụng và tối ưu hóa chi phí.