Bài viết

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí Đào tạo trên Nhân viên

Chi Phí đào Tạo

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí Đào tạo / Nhân viên

Chi phí đào tạo

Đào tạo nhân viên là một khoản đầu tư quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đào tạo giúp nhân viên nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đào tạo cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Do đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo hiệu quả và tối ưu hóa chi phí đào tạo. Bao gồm:

#1. Chi phí đào tạo trực tiếp là các khoản chi phí phát sinh trực tiếp từ việc đào tạo nhân viên, bao gồm:

 • Chi phí giảng viên: Chi phí trả cho giảng viên, chuyên gia đào tạo.
 • Chi phí tài liệu đào tạo: Chi phí mua sắm, biên soạn, in ấn tài liệu đào tạo.
 • Chi phí cơ sở vật chất và trang thiết bị: Chi phí thuê địa điểm đào tạo, chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo.
 • Chi phí nơi ở và đi lại: Chi phí hỗ trợ nhân viên đi lại, ăn ở trong thời gian đào tạo.
 • Chi phí ăn uống: Chi phí ăn uống cho nhân viên trong thời gian đào tạo.

#2. Chi phí đào tạo gián tiếp là các khoản chi phí phát sinh gián tiếp từ việc đào tạo nhân viên, bao gồm:

 • Chi phí nhân sự: Chi phí trả lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên trong thời gian đào tạo.
 • Chi phí cơ hội: Chi phí mất đi do nhân viên không làm việc trong thời gian đào tạo.

Phân tích chi phí đào tạo

Phân tích chi phí đào tạo là việc xác định, phân loại và đánh giá các khoản chi phí đào tạo. Phân tích chi phí đào tạo giúp doanh nghiệp hiểu rõ các khoản chi phí đào tạo, từ đó có kế hoạch đào tạo hiệu quả và tối ưu hóa chi phí đào tạo.

Phân tích chi phí đào tạo có thể được thực hiện theo các tiêu chí sau:

 • Theo loại chi phí: Phân tích chi phí đào tạo theo loại chi phí giúp doanh nghiệp xác định các khoản chi phí đào tạo trực tiếp và chi phí đào tạo gián tiếp.
 • Theo mục tiêu đào tạo: Phân tích chi phí đào tạo theo mục tiêu đào tạo giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả của các chương trình đào tạo.
 • Theo đối tượng đào tạo: Phân tích chi phí đào tạo theo đối tượng đào tạo giúp doanh nghiệp xác định các khoản chi phí đào tạo khác nhau cho từng đối tượng đào tạo.
 • Theo thời gian đào tạo: Phân tích chi phí đào tạo theo thời gian đào tạo giúp doanh nghiệp xác định các khoản chi phí đào tạo khác nhau cho từng chương trình đào tạo có thời gian khác nhau.

Tối ưu hóa chi phí đào tạo

Để tối ưu hóa chi phí đào tạo, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả: Kế hoạch đào tạo cần được lập chi tiết, phù hợp với mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, thời gian đào tạo và ngân sách đào tạo.
 • Tuyển chọn giảng viên, chuyên gia đào tạo chất lượng: Giảng viên, chuyên gia đào tạo là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo. Doanh nghiệp cần tuyển chọn giảng viên, chuyên gia đào tạo có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng đào tạo tốt.
 • Sử dụng phương pháp đào tạo hiệu quả: Phương pháp đào tạo phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đào tạo với chi phí tối thiểu. Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo và ngân sách đào tạo.
 • Tận dụng các nguồn lực đào tạo sẵn có: Doanh nghiệp cần tận dụng các nguồn lực đào tạo sẵn có, chẳng hạn như nhân viên có kinh nghiệm, tài liệu đào tạo, cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo.