Bài viết

Lean-HR Talk #3: OKR và PMS 2.0

Pms 2.0

Lean-HR Talk #3: OKR và PMS 2.0 – Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục

  • Thời gian: 20h – 21h, ngày 24/08/2023
  • Tham dự: Online thông qua ứng dụng GoogleMeet
  • Share Member: Chuyên gia Phạm Thống Nhất

Nội dung:

  • Giới thiệu về PMS 2.0 – Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục
  • Đòn bẩy Hiệu suất: Bí quyết thực hiện mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
  • Phương pháp Nâng cao hiệu suất của các phòng/ban.
  • Hỏi đáp.

Trân trọng!