Bài viết

Năng Suất Lao động

Mẫu biểu: Bảng tính Năng suất lao động

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Năng suất lao động Năng suất lao động Năng suất lao động là chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, […]

Read More
Rpe

Mẫu biểu: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên Nhân viên Chỉ số Doanh thu trên mỗi nhân viên (Revenue Per Employee) là một chỉ […]

Read More
Ppe

Mẫu biểu: Bảng tính Lợi nhuận trên Nhân viên (PPE)

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính chỉ số Lợi nhận / Nhân viên (PPE) Chỉ số PPE Chỉ số PPE (Profit Per Employee) là một chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên […]

Read More
Tcs Rate

Mẫu biểu: Bảng tính Tỷ lệ tổng thu nhập của nhân viên (TCS Rate)

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Tỷ lệ tổng thu nhập của nhân viên (TCS Rate) Chỉ số TCS Rate là gì? TCS Rate, viết tắt của Total Compensation Spend Rate, là chỉ số […]

Read More
Chi Phí đào Tạo

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí Đào tạo trên Nhân viên

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí Đào tạo / Nhân viên Chi phí đào tạo Đào tạo nhân viên là một khoản đầu tư quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đào […]

Read More
Chi Phí Tuyển Dụng

Mẫu biểu: Bảng tính Chi phí tuyển dụng

Download mẫu biểu tại đây: Bảng tính Chi phí tuyển dụng Chi phí tuyển dụng Chi phí tuyển dụng là tổng chi phí mà một doanh nghiệp phải bỏ ra để thu hút và lựa […]

Read More