Lean-HR Coaching

Setup phòng Nhân sự tinh gọn & hiệu quả

Setup phòng Nhân sự tinh gọn & hiệu quả

Chương trình huấn luyện dành cho Phòng Nhân sự của các Doanh nghiệp

Hr Best Practices

Lean-HR

Xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự tinh gọn & hiệu quả cho doanh nghiệp.

HR Services

Cung cấp Dịch vụ nhân sự xuất sắc cho tổ chức và cho cán bộ nhân viên.

HR Analytics

Xây dựng hệ thống Báo cáo nhân sự và biết cách Phân tích dữ liệu nhân sự.

HRBP

Thiết lập Chiến lược nhân sự tinh gọn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tổ chức.

Bạn muốn setup Phòng Nhân sự tinh gọn & hiệu quả?

Chúng tôi giúp các Doanh nghiệp setup Phòng Nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thông qua chương trình huấn luyện Lean-HR Coaching:

 • Chuyên gia hướng dẫn thông qua các buổi huấn luyện.
 • Các thành viên Phòng Nhân sự triển khai áp dụng.
 • Chuyên gia đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

HR Services - Dịch vụ nhân sự xuất sắc

Mô hình HR Services giúp doanh nghiệp tạo ra Dịch vụ nhân sự tuyệt vời cho cán bộ nhân viên. Và loại bỏ 6 loại Lãng phí trong các quy trình nhân sự. 

Chúng tôi giúp Phòng Nhân sự của bạn:

 • Setup mô hình Dịch vụ nhân sự xuất sắc.
 • Xây dựng các Quy trình nhân sự tinh gọn và hiệu quả.
 • Loại bỏ 6 loại lãng phí trong các quy trình nhân sự.
 • Thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.

HR Analytics - Báo cáo và Phân tích dữ liệu nhân sự

Giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống Báo cáo nhân sự trực quan và thu hút. Phân tích dữ liệu, làm nền tảng quan trọng, cho các quyết sách về nhân sự trong tổ chức.

Chúng tôi giúp Phòng Nhân sự của bạn:

 • Xây dựng hệ thống Báo cáo nhân sự tinh gọn và hiệu quả.
 • Thiết kế các báo cáo nhân sự trực quan thu hút.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu nhân sự.
 • Liên kết hệ thống báo cáo nhân sự với dữ liệu kinh doanh của tổ chức.

HRBP - Chiến lược nhân sự tinh gọn

Giúp doanh nghiệp xây dựng một Chiến lược nhân sự hiệu quả cho tổ chức.

Chúng tôi giúp Phòng Nhân sự của bạn:

 • Phân tích nhu cầu nhân sự để đáp ứng chiến lược hoặc mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
 • Đánh giá Điểm mạnh Điểm cần cải thiện của hệ thống quản trị nhân sự.
 • Xây dựng Chiến lược nhân sự tinh gọn và hiệu quả.
 • Thiết lập Mục tiêu và phát triển các Sáng kiến để nâng cấp hệ thống quản trị nhân sự.

Sự khác biệt độc đáo của chương trình Lean-HR Coaching

Ứng dụng & Hiệu quả

 • ỨNG DỤNG: Chương trình được triển khai theo Phương pháp Tinh gọnCuốn chiếu giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng.
 • HIỆU QUẢ: Chúng tôi giúp bạn phân tích hiện trạng để tập trung vào những yếu tố then chốt giúp việc áp dụng đạt hiệu quả cao hơn.

Đăng ký tìm hiểu về chương trình Lean-HR Coaching