Cộng đồng Lean-HR Việt Nam

Kiến tạo những Nơi làm việc tuyệt vời

Chào mừng bạn!

Cộng đồng Lean-HR Việt Nam bao gồm các HR, HRM, HRD, Chuyên gia nhân sự và các doanh nghiệp áp dụng mô hình Lean-HR. 

Mời bạn tham gia kết nối, học hỏi và chia sẻ về Lean-HR để chúng ta cùng nhau “Kiến tạo những Nơi làm việc tuyệt vời“.

Trân trọng!

Chuyên gia Phạm Thống Nhất
Sáng lập Lean-HR Việt Nam