Bài viết

Setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR – Khóa 01

Hr Best Practices

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng có nhiều biến động và khó lường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi liên tục, một cách nhanh chóng, để thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

Điều này đòi hỏi bộ máy nhân sự và hệ thống quản trị nhân sự của tổ chức phải trở nên tinh gọn (lean) và nhanh nhẹn (agile) hơn.

Đây chính là lý do Cộng đồng Lean HR Việt Nam tổ chức khóa học: Setup hệ thống Quản trị nhân sự theo mô hình Lean HR – Khóa 01.

 • Thời lượng: 2 ngày (học online vào buổi tối)
 • Thời gian học: 20h – 21h30
 • Các ngày: 07/06/2023 và 08/06/2023
 • Hình thức học: Online qua GoogleMeet

Mục tiêu của khóa học:

 • Hiểu đúng bản chất cốt lõi của mô hình Lean HR để áp dụng linh hoạt.
 • Biết cách setup phòng Nhân sự theo mô hình Lean HR
 • Nắm được yêu cầu về năng lực đối với đội ngũ HR trong mô hình mới.

Nội dung chính của khóa học:

 • Học phần 1: Hiểu đúng về Mô hình Lean HR.
 • Học phần 2: Ứng dụng các nguyên tắc của Lean HR trong Quản trị nhân sự.
 • Học phần 3: Sự khác nhau giữa mô hình Lean HR và mô hình HR truyền thống.
 • Học phần 4: Xây dựng Chiến lược nguồn nhân lực theo mô hình Lean HR.
 • Học phần 5: 4 vai trò then chốt của HR trong mô hình Lean HR.
 • Học phần 6: Setup hệ thống Quản trị nhân sự theo mô hình Lean HR.

Trân trọng!